D Y PATIL JOURNAL OF HEALTH SCIENCES

Dr. Kashyap Patel, USA

Dr. Uddhav Kelavkar ,USA

Dr. Vijay Shukla, Denmark

Dr. S.V.Sawant
Dr. SA Angadi
Dr. Sumedha Joshi
Dr. Rita Swaminathan   
Dr. Vivek Nalgirkar
Dr. Sujata Yardi
Dr. Vivek Soni
Dr. Shashi Oberai
Mrs. Swati Kambli
Dr. Rahul Palshetkar

Guest Editor

Dr. Anil Bhutey

Dr. Bipin Amin
Dr. Abdul Rashid
Dr. Harvinder Sarma
Dr. Arya Desh Deepak
Dr. Penaa Suprasanna
Dr. Jyoti Jadhav
Dr. Umesh Luthra
Dr. Jyoti Raghvendra

Dr. Vishwas Bapat
Dr. Bhushan  Pathwardhan
Dr. Bharat Bhushan
Dr. Ashok Verma
Dr. Niranjan Murthy
Dr. Sandip Kale
Dr. Hansa Goswami
Dr. Pranay Shah
Dr. Bela Shah

Editorial Board


Patrons   

     Dr  D Y Patil,

     Founder President, D Y Patil University

     Dr. Vijay D Patil, 

     President, D Y Patil University

     Mrs Shivani V Patil, 

      Secretary,D Y Patil University

                                                                            

Advisory Board    


      Dr. Shirish Patil  Vice Chancellor, D. Y. Patil University

       Dr. Priya Patil Cholera  Trustee, D. Y. Patil University 

      Dr. Nandita Palshetkar Professor OBGY, D. Y. Patil School of Medical

      Dr. Surekha Patil   Dean, D. Y. Patil School of Medical      
     

Editor-in-chief    

     Dr. Keya Rani Lahiri


Associate Editors  

     Dr.  Krishnat S Yadav

​     Dr  Atul Deshmukh
     Dr. Amit Patil    


Dr. Bharti Kulkarni

Dr. Nilesh Shah

Dr. G. R. Kane

Dr. Archana  Bhate

Dr. Vivek Soni

Dr. Deodatta Bhadlikar

Dr. Surekha Patil

International Advisory Board

Review  Board

Dr. James Thomas

Dr. Vijaya Badhwar

Dr. Avinash Supe

Dr. Keya Lahiri

Dr. Sanjay Dhar

Dr. Usha Nayak

Dr. Debjani Dasgupta